Facultatea de Stiinte Economice

Program de master MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM

Domeniul de studiu: Administrarea afacerilor

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

ADMITERE 2018 - 2019

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Obiective generale

-formarea de specialişti în domeniul auditului și controlului public și privat cu o pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu;

- însușirea și aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

- acoperirea unui segment important de relaţii economice în comerț și turism, pe baza unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;

- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;

- atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;

- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;

- crearea posibilităţii continuării specializării prin forme de pregătire doctorală;

- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;

- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și instituţii publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:

-consolidarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private din domeniul managementului afacerilor în comerț și turism;

-dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra managementului afacerilor în comerț și turism în contextual aplicării directivelor europene;

-formarea cunoştinţelor avansate în domeniul comerțului și turismului;

-cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul comerțului și turismului;

-crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul managementului afacerilor în comerț și turism;

- dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru afacerilor în comerț și turism;

-capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice comerțului și turismului;

-capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul managementului afacerilor în comerț și turism;

-dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de comerț și turism;

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Management pentru afaceri in comerț si turism, Comerț internațional, Finanţarea afacerilor în comerț și turism, Afaceri şi antreprenoriat în comerț și turism, Managementul destinațiilor turistice, Managementul calităţii în comerţ şi turism.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în managementul afacerilor în comerț și turism
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul afacerilor în comerț și turism
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră

 • manager hotel
 • manager agenție de turism
 • manager
 • director comercial
 • director de vânzări
 • director marketing
 • director pensiune turistică
 • inspector pentru asigurarea calităţii în comerţ şi turism
 • director instituție publică – protecția consumatorului
 • inspector protecția consumatorului
 • analist în comerţ şi turism
 • consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus