Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în domeniul relațiilor internaționale, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

ADMITERE

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Politică externă și diplomație, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Sociologia relațiilor internaționale, Drept Internațional, Cultură și civilizație europeană, Drept diplomatic și consular, Dreptul european, Instituții europene, Introducere în științe politice.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • specialist în relaţii internaţionale,
 • diplomat,
 • consilier pe probleme de relaţii internaţionale şi integrare europeană în instituţii publice şi private,
 • analist de politică externă,
 • specialist în managementul conflictelor şi negociere,
 • funcţionar în organizaţii internaţionale,
 • funcţionar în administraţia publică europeană,
 • consilier şi manager pentru proiecte europene.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale
 • elaborarea proiectelor europene si internaţionale
 • utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
 • proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
 • asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse
 • asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice
 • autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime. 

Înscrierea la concursul de admitere se face conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus